Join Bridge Winners
MAZURKIEWICZ Wins Transnational Teams

Team MAZURKIEWICZ (Marcin Mazurkiewicz, Krzysztof Jassem; Piotr Gawryś, Michał Klukowski) won the Funbridge Transnational Teams over JINSHUO (Tong Jiang, Chuancheng Ju; Jacek Kalita, Michal Nowosadzki; Zheng Jun Shi, Xiaofeng Zhang; Dade Wang captain). 89-79

Team PERCY beat team ZIMMERMANN 102-42 for the bronze.

Congratulations!

24 Comments
Getting Comments... loading...
.

Bottom Home Top