Join Bridge Winners
You hold:  XXXXX --- KXXX XXXX
IMPs (Knockout), Both vulnerable
xxxxx
Kxxx
xxxx
W
N
E
S
2
P
4
5
P
P
5
X
P
?

You play X as takeout through 4.

What's your call?
Redouble
Pass
Double
Abstain
1♣
1♦
1♥
1♠
1NT
2♣
2♦
2♥
2♠
2NT
3♣
3♦
3♥
3♠
3NT
4♣
4♦
4♥
4♠
4NT
5♣
5♦
5♥
5♠
5NT
6♣
6♦
6♥
6♠
6NT
7♣
7♦
7♥
7♠
7NT
Answer publicly What's this?
Getting results...
loading...
15 Comments
Getting Comments... loading...
.

Bottom Home Top